web 2.0

"Εξοικονομώ": Επιλεξιμότητα, Ωφελούμενοι, Κριτήρια (5)


Ερωτήσεις κι απαντήσεις πάνω στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον" σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΚΑ)...

Θέμα: Επιλεξιμότητα - Ωφελούμενοι - Κριτήρια (5)

41. Ερώτηση: Τι γίνεται σε περίπτωση που τα m2 που αναγράφονται στο ΠΕΑ είναι διαφορετικά από τα m2 που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια;

Απάντηση: Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της συνολικής επιφάνειας που δηλώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και της επιφάνειας που εμφανίζεται στην οικοδομική άδεια /νομιμοποιητικό έγγραφο του κτηρίου (ή τμήματος αυτού), η αίτηση στο Πρόγραμμα θα πρέπει να καταχωρείται, σε κάθε περίπτωση, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο ΠΕΑ, δεδομένου ότι, τόσο το εν λόγω πρόγραμμα, όσο και το πρόσφατο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από αποτύπωση των πραγματικών χαρακτηριστικών του κτηρίου ή τμήματος αυτού.

42. Ερώτηση: Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις προσφυγικών ή εργατικών κατοικιών;

Απάντηση: Για κτήριο ή τμήμα αυτού που βάσει ειδικών διατάξεων έχει ανεγερθεί χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία (π.χ. κτήριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τμήμα Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας στο οποίο τηρούνται σήμερα τα στοιχεία).

43. Ερώτηση: Οι τέντες είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα;

Απάντηση: Η τοποθέτηση μη σταθερών σκιάστρων (π.χ.τέντες) εμπίπτει στις επιλέξιμες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα υπάγεται στην κατηγορία 1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία.

44. Ερώτηση: Διαμέρισμα το οποίο ενοικιάζεται σε τρίτο και χρησιμοποιείται ως κατοικία μπορεί να επιδοτηθεί;

Απάντηση: Ναι, μπορεί να επιδοτηθεί εφόσον χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιούταν στο διάστημα των τελευταίων 3 ετών από τον ενοικιαστή ως κατοικία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του ενοικιαστή (Έντυπο Παραρτήματος VI) που να αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία.

45. Ερώτηση: Όταν δεν έχουμε δικαιολογητικό για τιμή ζώνης από εφορία τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε;

Απάντηση: Εφόσον ο πολίτης προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτει δικαιολογητικό από ΔΟΥ (ΕΤΑΚ, βεβαίωση), μπορεί να προσκομίσει λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα για την τελική καταχώρηση της τιμής ζώνης διενεργεί έλεγχο βάσει της λίστας με τις τιμές ζώνης του Υπουργείου Οικονομικών.

46. Ερώτηση: Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος;

Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων για διαφορετικές ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο. Ωστόσο, για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία.

47. Ερώτηση: Είναι επιλέξιμη η θερμομόνωση-υγρομόνωση σε δώμα (ταράτσα) από το Πρόγραμμα όταν η αίτηση υποβάλλεται ως «μεμονωμένο διαμέρισμα»;

Απάντηση: Ναι, εφόσον συναινέσουν οι συνιδιοκτήτες. Τεχνικά ορθή λύση είναι η μόνωση όλης της επιφάνειας του δώματος (ταράτσας) ή της πυλωτής όμως, βάσει των όρων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013), επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις που αφορούν στην ιδιοκτησία σας. Εν προκειμένω μπορούν να ενταχθούν μόνο τα m2 που αφορούν στο επιλέξιμο «μεμονωμένο» διαμέρισμα.

48. Ερώτηση: Έχω οικοδομική άδεια από χωροφυλακή, μπορώ να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Ναι, γίνεται δεκτή οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί από χωροφυλακή ή άλλη αρχή.

49. Ερώτηση: Τι ισχύει για την περίπτωση εγκατάστασης φυσικού αερίου σε πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα αναφορικά με την συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας;

Απάντηση: Ειδικά για την περίπτωση τοποθέτησης λέβητα φυσικού αερίου όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987, ΦΕΚ Α 187 20.10.87, η οποία έχει προστεθεί με την παρ.4 άρθρ.29 Ν.3175/2003,ΦΕΚ Α 207 και συμπληρωθεί με την παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.3661/2008,ΦΕΚ Α 89/19.5.2008:.. οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, όπως ενδεικτικά για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης, για την αλλαγή εξοπλισμού, για επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωληνώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2364/ 1995 (ΦΕΚ 252 Α).

Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με χρήση υγρών καυσίμων και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής."

Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι αναγκαία, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, στην περίπτωση που η τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου διενεργείται από κύριες μεμονωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές, οι οποίες δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης.

50. Ερώτηση: Τι είναι το κτήριο αναφοράς;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ «Κτήριο αναφοράς» είναι το κτήριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτήριο.

Το κτήριο αναφοράς πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που αφορούν τη θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό των εσωτερικών χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το φωτισμό.

Ουσιαστικά το «Κτήριο αναφοράς» είναι ένα «πρότυπο» κτήριο «όμοιο» σε ότι αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τη θέση, τον προσανατολισμό, τη χρήση και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτήριο με καθορισμένα όμως τεχνικά χαρακτηριστικά. Η κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς καταγράφεται στο ΠΕΑ και η ενεργειακή κατηγορία του είναι Β.

51. Ερώτηση: Στην περίπτωση όπου ένα ακίνητο ήταν ενοικιασμένο κατά το 2010 ως κατοικία και το 2011 παραχωρήθηκε σε συγγενικό πρόσωπο, είναι επιλέξιμο για το πρόγραμμα; Εάν ναι, τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Απάντηση: Για να ενταχθεί το ανωτέρω ακίνητο πρέπει να προσκομιστεί το Ε2 του οικ. έτους 2011 όπου φαίνεται ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κατοικία, Υ.Δ. του αιτούντα ότι παραχωρεί στο συγγενικό πρόσωπο το ακίνητο για χρήση ως κατοικία καθώς και Υ.Δ. του συγγενικού προσώπου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία.

52. Ερώτηση: Έχει εκδοθεί ΠΕΑ για το σύνολο του κτηρίου και τελικά μόνο ένας ιδιοκτήτης θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Πρέπει να γίνει ανάκληση του ΠΕΑ του κτηρίου;

Απάντηση: Στις περιπτώσεις πολυκατοικιών όπου υπάρχει ένα ΠΕΑ για το σύνολο του κτηρίου και κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να εντάξει ένα μεμονωμένο διαμέρισμα στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», δεν απαιτείται ανάκληση του ΠΕΑ της πολυκατοικίας και έκδοση νέου ΠΕΑ για το διαμέρισμα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΠΕΑ της πολυκατοικίας εφόσον προσκομιστεί προσάρτημα, στο οποίο θα αναφέρεται το όνομα του ιδιοκτήτη, τα τ.μ. του μεμονωμένου διαμερίσματος, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο διαμέρισμα και η εκτιμούμενη εξοικονόμηση ενέργειας για το εν λόγω διαμέρισμα. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα εκδοθεί ΠΕΑ μόνο για το συγκεκριμένο διαμέρισμα (Β’ ΠΕΑ).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* "Εξοικονομώ": Επιλεξιμότητα - Ωφελούμενοι - Κριτήρια (1)
* "Εξοικονομώ": Επιλεξιμότητα - Ωφελούμενοι - Κριτήρια (2)
* "Εξοικονομώ": Επιλεξιμότητα - Ωφελούμενοι - Κριτήρια (3)
* "Εξοικονομώ": Επιλεξιμότητα - Ωφελούμενοι - Κριτήρια (4)

0 Απορίες:

Δημοσίευση σχολίου

 
ABOUT US | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΕΡΓΑ | "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ" ΛΕΞΙΚΟ | ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PHOS SOLutions. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ 157, ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ. Τηλ./fax: 28210 40178.

Εγκατάσταση προτύπου και Επιμέλεια...